شكل 1-3 :- مولكولهاي آلي ساده در زير آب و درون حباب ساخته مي شدند و به درون اتمسفر آزاد مي شدند . سپس اين مولكولهاي آلي ساده در معرض اشعه ماوراء بنفش و رعد و برق قرر گرفته انرژي لازم براي شكستن پيوندهاي قبلي و تشكيل پيوند هاي جديد در جهت ساختن تركيبات پيچيده تر را كسب مي كردند . در نهايت باران بسياری از اين مولكولهاي آلي پيچيده تر را به همراه تركيبات ساده بار ديگر وارد اقيانوس مي كرد 

 شكل 2-3 :-غشاي دو لايه اي ميكروسفر ها نفوذ پذيري انتخابي دارد كه چنين خاصيتي راه را براي انجام نخستين فرآيندهاي متابوليكي هموار مي كند . اين ذرات نزديكترين شكل هاي غير زنده به سلول هستند متابوليسم ندارند ولي توليد مثل انجام مي دهند 

شكل 4-3: الف) چون تقريباً همه يوكاريوت ها ميتوكندري دارند ، اما برخي كلرو پلاست دارند پژوهشگران تصور مي كنند كه نخست ميتو كندري ها تكامل پيدا كرده اند و در شكل هم همين موضوع نشان داده شده است

  ب) پروكاريوت كوچك هوازي ( منشاء ميتوكندري ) ابتدا وارد يك سلول پروكاريوت بزرگ شده و پروكاريوت ميزبان ( بزرگ ) بعد از ورود پروكاريوت كوچك هوازي به درون آن به يك سلول پيش يوكاريوتي تبديل شد

ج) پروكاريوت كوچك فتوسنتز كننده ( منشاء كلروپلاست )وارد يك سلول پيش يوكاريوت شد

د) غشاء داخلي ميتوكندري و كلروپلاست منشاء پروكاريوتي ولي غشاء بيروني آن منشاء يوكاريوتي دارند 

 شكل 5-3 :الف) تريلوبيت مورد نظر درست در آخر نقطه گوشه سمت راست شكل قرار دارد 

ب) همانطور كه در شكل ديده ميشود تريلوبيت ها به خاطر وجود دو شيار پشتي كه شيارهاي طولي هستند بدنشان به سه لوب ( قسمت ) طولي تقسيم شده است و نام آنها مربوط به همين موضوع است 

 شكل 10-3 :الف) كروكوديلها بزرگترين خزندگان امروزي هستند ، بدن و سر بزرگ دارند ، دندانهاي مخروطي زيادي دارند . تمساح هم متعلق به رده كروكوديلهاست ب) كرتاسه آخرين دوره مربوط به دوران مزوزئيك مي باشد

 شکل 7-4: پتروداکتیل از خزندگانی بوده که قدرت پرواز داشته  است و یک فسیل  راهنما یا یکی از حلقه های رابط بین خزندگان و پرندگان می باشد ، یعنی برخی ویژگی های پرندگان  و خزندگان را هم زمان دارا بوده است

شکل 4-9 : استخوانهای لگن و ران مار را می توان در عین حال که وستیجیال هستند همولوگ لگن و ران سایر خزندگان و مهره داران هم به حساب آورد .

 شکل 10-4 : الف ) تمساح از خزندگان و پنگوئن از پرندگان و خفاش از پستانداران می باشند .

ب ) اجزاء سازنده اندام حرکتی جلویی عبارتند از : 1 – بازو 2 – ساعد که شامل زند زبرین و زند زیرین می باشد . 3- مچ 4- کف5- انگشتان

 شکل 15 – 4 :الف ) تحقیقات گرانتها از سال 1976 تا 1985 به مدت 9 سال در یکی از جزایر گالاپاگوس و بر روی یک گونه به نام GeosPiza fortis  صورت گرفت .

ب ) نمودار طراحی شده متوسط  اندازه منقار افراد این گونه را در سالهای مختلف نشان می دهد.

ج ) دانه های سفت و بزرگ در سالهای خشک فراوانند ولی در سالهای مرطوب دانه های ریز فراوان ترند سهره ها ترجیح می دهند دانه های ریز را بخورند .

د ) زمانی که دانه های کوچکتر منبع غذایی اولیه را تشکیل می دهند سهر ه ها منقار کوچک با برتری ار لحاظ منقار ،برگزیده شدند .از طرفی در موقع خشکسالی انتخاب طبیعی با گزینش فَنوتیپ منقار بزرگ فشار خود را بر جمعیت تحمیل می کند .

هـ ) باید توجه داشت که در صورتی که اندازه دانه ها کوچک باشد سهره ها دارای منقارکوچک موفقیت بیشتری  در استفاده ازدانه ها دارند و در رقابت با سهره های  دارای منقار بلند موفق ترند و از طرفی مقدار غذا هم نا محدود نیست ، یعنی وقتی منقار کوچک ها دانه های بیشتری را بخورند ،  دانه ای برای منقار بلندها باقی نمی ماند و لذا شانس رسیدن به سن بلوغ و تولید مثل ( شایستگی تکاملی ) در سالهای پر باران برای منقار کوچکها بیشتر است و در سالهای خشکسالی برای منقار بزرگها .

و ) دامنه تغییرات اندازه منقار در آزمایشات گرانتها یک میلی متر (بین 10 -9 میلی متر) بود و همچنین دامنه نمودار قرمز رنگ هم از 4/9 میلی متر (پایین ترین نقطه نمودار) تا 8/9 میلی متر (بلند ترین نقطه نمودار ) می باشد .

 شکل 1-5 : الف ) جمعیت باز: جمعیتی که بیشترین توان مهاجرت یا تبادل ژن با دیگرجمعیتهای هم گونه خود را دارد.

ب ) جمعیت نیمه باز:جمعیتی که برای مهاجرت یاتبادل ژن با دیگرجمعیتهای هم گونه خود با برخی محدودیتها روبه روست .

ج)جمعیت بسته :جمعیتی راگویند که قادربه تبادل ژن با دیگرجمعیت های هم گونه نیست .

 شکل 6-5:الف )هیراکوتریوم یاائوهیپوس : 1- حدود50میلیون سال پیش زندگی می کرد.

2- کوتاه قد بود (حدود 4/0متر)وساکن جنگل بود و می توانست لابه لای درختان جنگل مخفی شود.

3- درنمودارروبروی هیراکوتریوم همانطورکه می بینیم قسمت اعظم نمودارمربوط به هیراکوتریوم وبخش کوچکی ازآستانه بالامربوط به مریکیپوس است .

ب)مریکیپوس :1- اسبی بااندازه متوسط (حدودیک متربلندی ) داشت 2- حدود25میلیون سال پیش زندگی می کرد.

3- به دلیل جثه بزرگتروسرعت زیادترقادربه زندگی درمحیط های علفزاری هم بود .

4- درنمودارروبروی مریکیپوس می بینیم که بخش اعظم نمودار(بخش میانه ) مریکیپوس اشغال کرده است و دو اسب دیگر یکی درآستانه بالا(اکوئوس) و دیگری درآستانه پائین(هیراکوتریوم) در اقلیت قراردارند .

ج)- اکوئوس : 1- اسب امروزی با اندازه ای حدود 6/1 متر

 2 - ساکن علفزارها و به دلیل اندازه بلند وسرعت زیاد قادربه محافظت ازخود می باشد .

3- درنمودار روبروی اکوئوس می بینیم که بخش میانه وآستانه بالارا اکوئوس وآستانه پا ئین را مریکیپوس تشکیل می دهد .

 شکل 8-5 : خرنچنگ نعل اسبی با نام علمی limulus sp ، یعنی تنها یک جانداراست که هم معرف جنس است وهم معرف گونه وچون یک جنس ویک گونه است به جای نام گونه ازعلامت sp که مخفف species (گونه ) است استفاده می شود.

شکل13-5: الف ) کراسینگ اور فقط در طول پروفازمیوزیک صورت می گیردودرمتافازادامه نمی یابد وبنابراین موقعی که کروموزومها وارد متافاز می شوند عملا ً ازهم جدا شده اند ودیگرازطول به هم اتصال ندارند .

ب ) هر چه فاصله دوژن پیوسته از یکدیگر بیشتر باشد احتمال جدا شدن آنها در ضمن فرآیند کراسینگ اور بیشتر است .

ج ) در رابطه با ژن های پیوسته دو حالت برای فردی با ژنوتیپ AaBb  امکان پذیر است :

1. اگر دو آلل غالب بر روی یک کروموزوم و دو آلل مغلوب بر روی کروموزوم هومولوگ آن باشند می گویند حالت سیس است .

2.  اگر یک آلل غالب و یک آلل مغلوب با هم بر روی یک کروموزوم و آلل غالب و مغلوب دیگر با هم روی کروموزوم همولوگ باشد این حالت را ترانس می گویند .

د) در صورتیکه احتمال وقوع کراسینگ اور 100% باشد ، احتمال تشکیل گامتهای نوترکیب 50 % خواهد بود .

 شکل 15 -5 : الف ) در این مثال دو گونه از یک جنس پروانه ها مورد مطالعه قرار گرفته است :

1- گونه سمی واقعی 2 - گونه غیر سمی که خود این گونه غیر سمی دارای دو زیر گونه می باشد .  زیر گونه مقلد و  زیر گونه غیر مقلد .

ب ) در این مثال انتخاب وابسته به فراوانی باعث حفظ تنوع در پروانه های گونه غیر سمی می شود (منظور از تنوع در اینجا پروانه های مقلد و غیر مقلد می باشد )

18 – 5 : زمانی که یک حشره شب تاب ماده نوری را از نرهم گونه خود می بیند بوسیله زنش های نوری خودش به آن پاسخ می دهد و در نتیجه نر و ماده هم گونه به هم نزدیک می شوند و آمیزش می کنند .

 19 – 5 : الف ) قورباغه های گونه های 1و2و3 در بخش هایی از زمان فعالیت تولید مثلی خود هم پوشانی دارند ودر نتیجه امکان آمیزش بین آنها وجود دارد . ب ) جدایی زمانی تولید مثلی بین گونه های 1 و 2 و3 با گونه های 4 و5 کامل است و با هم هیچ نوع هم پوشانی ندارد . ج ) قورباغه های گونه های 4 و 5 نیز هم پوشانی زمانی دارند و لذا امکان آمیزش بین آنها وجود دارد . د ) وزغ ها نسبت به قورباغه ها پوست زبرتری دارند و وابستگی کمتری به آب دارند و به راحتی در خشکی زندگی می کنند در صورتیکه قورباغه ها بیشتر نزدیک آب زندگی می کنند .هـ ) فعالیت جنسی قورباغه ها عمدتا در نیمه اول سال (فصلهای بهار و تابستان می باشد) .

 21-5 : الف ) فرمول کروموزومی الاغ  2n=62 و فرمول کروموزومی اسب 2n=64 می باشد .

ب ) پدر قاطر هم الاغ می تواند باشد و هم اسب بدین معنی که معمولا ً حاصل آمیزش اسب ماده و الاغ نر را قاطر و حاصل آمیزش اسب نر و الاغ ماده را hinny (قاطر کوچک)می گویند .

ج ) از آنجا که قاطر 63 کروموزوم دارد و اکثر این کروموزومها هم با هم همولوگ نیستند ( چون 22 کروموزوم از اسب است و 21 کروموزوم از الاغ ) لذا قاطر در سن بلوغ توانایی تشکیل تتراد در تقسیم میوزرا نداد و لذا گامت تولید نمی کند و عقیم است .

24-5:با مقایسه این دو شکل به نظر می رسد که احتمالا آب دائمی جاری در وسط این دره به عنوان یک مانع جفرافیایی عمل می کند و باعث جدایی تولید مثلی دو گونه ی سنجاب شده است .

 شکل 1-8 :الف ) بسیاری از زنجیره ای غذایی را می توان به شکل زیر نشان می دهد .

گوشتخواران                    گیاهخواران                     گیاهان سبز

ب ) گیاهان سبز علاوه بر فتوسنتز توانایی تنفس سلولی را هم دارند در حالیکه گیاهخواران و گوشتخواران قادر به فتوسنتز نبوده و فقط تنفس سلولی انجام می دهند .

ج ) میزان انرژی از گیاهان سبز تا گوشتخواران مرتب کاهش می یابد (هرم انرژی)

 شکل 2 – 8 : الف ) نشاسته درحضورآنزیم ها و با آزاد کردن انرژی به صورت گرما به واحدهای سازنده اش یعنی گلوکز (C6 H12O6)  تبدیل می شود .

ب ) گلوکز در حضور آنزیم ها تجزیه می شود و ضمن این تجزیه علاوه بر اینکه مقداری از انرژی به صورت گرما آزاد می شود ، بخشی از انرژی هم به صورت ATP ذخیره می شود .

 شکل 3-8 : الف ) آزاد شدن انرژی از ATP و تبدیل آن ADP یک واکنش هیدرولیز می باشد .

ب ) منظوراز pi یعنی فسفات غیر آلی یا معدنی که i از ابتدای کلمه inorganic گرفته شده است.

 شکل 4-8 : الف ) واکنش های مرحله (1)و(2) فتوسنتز در غشاء تیلاکلوئید انجام می شود. تشکیل NADPH,ATP درون غشاء تیلاکلوئید انجام می شود  ولی در بستره مصرف می شوند.

ب ) واکنش های مرحله (3) فتوسنتز هم درون بستره کلروپلاست انجام می شود .

 شکل 5-8 : الف) کمترین طول موج مربوط به نور بنفش و بیشترین طول موج مربوط به نور قرمز می باشد

ب ) بیشترین انرژی را طول موج بنفش و کمترین انرژی را طول موج قرمز دارد .

 شکل 7-8 : الف ) آنزیم تجزیه کننده آب درون فضای تیلاکوئیدی و در مجاورت فتوسیستم دو  قرار دارد .                 

 شکل6-8:الف)همۀ رنگریزه های فتوسنتزی (کروفیلa،b و کارتنوئید ها)در طول موج 500- 400نانوتمرحداکثر جذب را دارند .

ب)کمترین میزان جذب برای هر سه رنگیزه فوق در محدودۀ  600-500 نانومتر است.

ج) در محدودۀ700-600 نانومتر جذب توسط کلروفیل a از کلروفیل b  بیشتر و جذب توسط کار تنوئید ها صفر است .

د)در محدودۀ 500-400 نانومتر جذب توسط کلروفیلb  از کلروفیل a و کارتنوئید ها بیشتر است .

 شکل 8-8 :الف )انواع زنجیره های انتقالی الکترون عبارتند از 1- زنجیره اول که بین فتو سیستم دو و فتو سیستم یک است و درساخته شدن نوری ATPنقش دارد و الکترون ها را از فتو سیستم دو به فتوسیستم یک می رساند .

2- زنجیرۀ دوم که بین فتو سیستم یک و  NADP+ قرار دارد و الکترون های آزاد شده از فتو سیستم یک را به NADP+ می رساند .

ب)در زنجیرۀاول سه ملکول ناقل الکترون وجود دارد و در زنجیره دوم یک ناقل الکترون وجود دارد .(پمپ غشایی خود یکی از اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون اول می باشد .

ج)پروتئین دارای فعالیت ATP سازی خارج از زنجیره های انتقال الکترون قرار دارد .

د) پمپ غشایی با انتقال فعال کار خود را انجام می دهد و پروتئینی که دارای فعالیت ATP سازی است با انتشار تسهیل شده کار خود را انجام  می دهد . 

 هـ ) شیب غلظت یون هیدروژن که بر اثر فعالیت پمپ غشایی در دو طرف غشاء تیلا کوئیدی ایجاد شده است در خود انرژی ذخیره دارد ،درست مثل آبی که در پشت یک سد جمع شده باشد و دارای انرژی پتانسیل ذخیره فراوانی است .

 شکل 9-8 :الف)در یک چرخه کالوین به ازاء یک ملکول Co2 ورودی به چرخه ،دو ملکول NADPH   و سه ملکول ATP  مصرف می شود . ب)در چرخه کالوین به ازاءسه ملکول Co2 ،شش مولوکول  NADPH و نه مولکول ATP مصرف می شوند .                  

ج)از ترکیب دو مولکول قند سه کربنه خروجی از دو چرخه متوالی کالوین یک مولکول گلوکز ساخته می شود و در نتیجه برای ساخت یک مولکول گلو کز 18 مولکول ATP  و 12 مولکول NADPH  مورد نیاز است .

د ) همه هیدراتهای کربن ٬پروتئین ها و اسید های نوکلئیک و دیگر مولکولهایی که در سلول هستند ٬ حاصل تجمع و تغییر بخش هایی از قند های ساخته شده در گیاه ضمن فتو سنتز می باشند.

 

شکل 4-9 : الف ) نوع اسید نوکلئیک در باکتریوفاژها  دی. ان. ای . میباشد 

ب ) پوشش (کپسید ) چند وجهی باکتریوفاژها در موقع حمله به باکتری ها در بیرون باقی می ماند و فقط DNA ی  باکتریوفاژها وارد باکتری می شود .ج)DNAی باکتریوفاژها به صورت خطی وارد باکتری می شود و سپس در سیتو پلاسم باکتری دو سرنوشت دارد :1- اگر وارد چرخۀ لیتیک شود همچنان به شکل حلقوی باقی مانده و همانند سازی می کند.2- اگر وارد چرخه لیتیک شود به صورت خطی وارد DNA حلقوی باکتری می شود (نوعی مهندسی ژنتیک یا نوترکیبی ژنتیکی ) !

 شکل 5-9:الف )پیلی ها بر آمدگی های سیتو پلاسمی می باشند که از میان غشاء و دیواره سلولی و کپسول (در صورت وجود) رد می شوند .در صورتیکه تاژک باکتریایی یک ساختار پروتئینی برهنه است که فاقد میکرو توبو لها ست. ب) تعداد پیلی های جنسی کمتر ازپیلی ها ی معمولی(غیر جنسی ) بوده و اندازه های آنها طویل تراست .

 شکل 7-9:الف) منظوراز تثبیت نیتروژن یعنی تبدیل N2جوبه یونNH4+

 ب)آنا بنا هوازی می باشد .

 شکل 9-9 : کلستر ید یوم بوتو لینم یک باکتری بی هوازی است.

 شکل 10-9:الف )لکه زرد رنگ نشان دهنده محل رشد پنی سلیوم و ترشح آنتی بیوتیک پنی سیلین را نشان می دهد .ب) لکه زیگزاگ مانند و قهوه ای روشن محل رشد و تکثیر باکتری است .

ج) بخش قهوه ای پر رنگ آکار را نشان می دهد که زمینه رشد باکتری و قارچ  را فراهم می کند .(به عنوان محیط کشت)

 شکل 2-10 : الف ) کلامیدموناس در تولید مثل جنسی چرخه زندگی ها پلوئیدی دارد

ب ) کلامیدوموناس هم لکه حساس به نور دارد .

ج ) در تولید مثل جنسی گامت مثبت از یک سویه یا نوع آمیزشی و گامت منفی از سویه ای دیگرمی باشد یا بعبارتی دو سویه آمیزشی مورد نیاز می باشد .

 شکل 3-10 : الف ) زئوسپورها چهار تاژکی و گامتها دو تاژکی می باشند .

ب ) اسپورفیت بالغ و گامتوفیت بالغ از نظر ظاهری به هم شبیه بوده و تقریبا ً هم اندازه می باشند.

 شکل 4-10 : الف) پیرنوئیدها دانه های پروتیینی هستند که توسط مولکول های نشاسته احاطه شده اند و درون کلرو پلاست قرار دارند .

ب ) چرخه زندگی اسپیروژیر در روش تولید مثل جنسی از نوع چرخه ها پلوئیدی می باشد و اسپیروژیر بالغ ها پلوئید می باشد .

ج ) کلروپلاست اسپیروژیر فنر مانند می باشد . (نواری شکل )

د ) در هنگام همجوشی همواره یک رشته نقش دهنده هسته و رشته دیگر نقش گیرنده هسته را دارد.

هـ ) زیگوتهای حاصل از هم جوشی پوسته ای ضخیم دارند می توانند شرایط نامساعد محیطی را تا مدتی تحمل کنند و بعد در صورتی مساعد شدن شرایط تخم ابتدا تقسیم میوزی انجام می دهد و رشته های اسپیروژیر بالغ جدیدی را می سازد که سلولهای آن n کروموزومی یا هاپلوئید است .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم آذر 1393ساعت 9:50  توسط حمید مومنی  | 


از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
بخشی از مجموعه مقاله‌های
زیست‌شناسی تکاملی
CollapsedtreeLabels-simplified.svg
مفاهیم کلیدی

تکامل(مقدمه)•نیای مشترک
شواهد نیای مشترک

تاریخ اندیشه

مرورنظریه لامارکنظریه داروین
نئوداروینیسمتکامل پرشی
تلفیق فیشری
تلفیق تکاملی جدید

تاریخ طبیعی

تاریخ حیاتتنوع زیستی
جغرافیای زیستی

ساز‌و‌کارها و پیامدها

انتخاب طبیعیانتخاب جنسی
سازشرانش ژن
شارش ژنجهش
هم‌تکاملیگونه‌زایی

برداشت‌های اجتماعی و فرهنگی

میزان حمایت
مخالفانجدال
پیامدهای اجتماعی
نظریه و حقیقت

شاخه‌ها و کاربردها

شاخه‌بندی
ژن‌شناسی بوم‌شناختی
انسان‌شناسی تکاملی
تکوین تکاملی
روانشناسی تکاملی
تکامل ملکولی
فیلوژنتیک
ژنتیک جمعیت
سیستماتیک

درگاه.ویکی‌پروژه
 ن  ب  و 

با وجود این که شروع تکامل انسان به عنوان یک موجود زنده، مانند تمام موجودات زندهٔ دیگر، به زمان پیدایش حیات بر روی کره زمین باز می‌گردد؛ ولی به طور کلی واژهٔ تکامل انسان به تاریخچهٔ تکامل نخستی‌سانان (پستانداران شبیه انسان) و به خصوص سرده انسان، از جمله پیدایش انسان‌ها به عنوان گونه‌ای مجزا از انسان‌سایان (کپیهای بزرگ) اطلاق می‌شود. مطالعهٔ تکامل انسان زمینه‌های مختلف علمی از جمله انسان‌شناسی فیزیکی، نخستی‌شناسی، باستان‌شناسی، زبان‌شناسی، رویان‌شناسی، و ژنتیک را در بر می‌گیرد.[۱]

مطالعات ژنتیک نشان می‌دهند که تکامل نخستی‌سانان احتمالاً در اواخر دورهٔ کرتاسه، ۸۵ میلیون سال پیش، شروع شده‌است. مجموعهٔ سنگواره های گردآوری شده نیز بیانگر آنست که این زمان پیش از دورهٔ پالئوسن، ۵۵ میلیون سال پیش، بوده‌است.[۲][۳] خانوادهٔ انسان‌سایان، یا کپی‌های بزرگ، بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون سال پیش از خانوادهٔ گیبونها جدا شدند. حدود ۱۴ میلیون سال پیش اورانگوتانها از خانوادهٔ انسان‌سایان جدا شدند.[۴] راه رفتن روی دوپا ابتدایی‌ترین انطباق در دودمان انسان‌تباران است، و نخستین انسان‌تبارانی که بر روی دوپا راه می‌رفته‌اند، ساحل‌مردم و اررین بوده‌اند. آردی‌کپی که کاملاً بر روی دوپا راه می‌رفته‌است، اندکی بعد تکامل پیدا کرده‌است. گوریلها و شامپانزه ها حدوداً در یک زمان از این دودمان جدا شدند و احتمالاً ساحل‌مردم یا اررین آخرین نیای مشترک ما و آنها بوده‌است. راه رفتن اولیه بر روی دو پا سرانجام منجر به تکامل جنوبی‌کپی‌آسا و بعدها سرده انسان گردید. انسان‌های امروزی از انسان‌سایانی که بین ۲٫۳ تا ۲٫۴ میلیون سال پیش در آفریقا می‌زیستند، تکامل یافته‌اند.[۵][۶]

نخستین گونه‌های ثبت شده از سردهٔ انسان، انسان ماهر و انسان گاتنگی هستند که در حدود ۲٫۳ میلیون سال پیش تکامل پیدا کردند. بر طبق شواهد موجود، انسان ماهر اولین گونه‌ای بوده که از ابزار استفاده می‌کرده‌است. اندازهٔ مغز این انسان‌های اولیه در حدود اندازهٔ مغز شامپانزه بوده‌است. از آن زمان و در طول این چند میلیون سال تا کنون فرایند افزایش اندازهٔ مغز ادامه یافته‌است به طوری که با پیدایش انسان راست‌قامت، حجم جمجمهٔ آن به دو برابر حجم جمجمهٔ انسان ماهر افزایش یافته بود. انسان راست‌قامت و انسان کارورز نخستین انسان‌هایی بودند که به خارج از آفریقا کوچ کردند. این گونه‌ها بین ۱٫۸ تا ۱٫۳ میلیون سال پیش در آفریقا، آسیا و اروپا پراکنده شدند. پنداشته می‌شود که این گونه‌ها، نخستین گونه‌هایی بودند که از آتش و ابزار پیچیده استفاده کردند.

دیدگاه غالب در میان دانشمندان این است که مبدا پیدایش انسان‌های امروزی با فرضیه اخیر «خروج از آفریقا» یا «تک مبدائی» توضیح داده می‌شود[۷][۸][۹] که بیان می‌دارد آغاز تکامل انسان‌های امروزی در آفریقا بوده‌است و سپس بین ۵۰٫۰۰۰ تا ۱۰۰٫۰۰۰ سال پیش آنها به خارج از قارهٔ آفریقا مهاجرت کردند و کم کم جایگزین انسان‌های راست قامت در آسیا و نئاندرتالها در اروپا شدند. فرضیهٔ دیگری نیز به نام «فرضیهٔ چند ناحیه‌ای» وجود دارد که عنوان می‌کند انسان‌ها پس از مهاجرت انسان‌های راست قامت از آفریقا به سایر نقاط جهان در حدود ۲٫۵ میلیون سال پیش در مناطق جغرافیایی مختلف به صورت جمعیت‌های جداگانه ولی با پیوند بین نژادها تکامل یافتند. شواهد نشان می‌دهد که هاپلوتیپهای متعددی که منشأ نئاندرتالی دارند در حال حاضر در جمعیت‌های غیرآفریقایی یافت می‌شود. شواهد نشان دهندهٔ آن است که نئاندرتال‌ها و گونه‌های دیگر انسان‌سایان مانند انسان‌تبار دنیسووا تا ۶ درصد در ژنهای انسان‌های امروزی (در نژادهای مختلف این مقدار متفاوت است) مشارکت داشته‌اند.[۱۰][۱۱][۱۲]

انسان امروزی که انسان خردمند نامیده می‌شود تنها گونهٔ بازمانده از انسان‌تباران است. انسان‌های خردمند باستانی بین ۴۰۰٬۰۰۰ تا ۲۵۰٬۰۰۰ سال پیش تکامل یافتند و از آنان انسان‌های به‌کالبد امروزی در اواسط دوره پارینه سنگی، حدود ۲۰۰٬۰۰۰ سال پیش تکامل پیدا کردند.[۱۳] بنابر باور بسیاری از دانشمندان انسان‌هایی با رفتار نوین حدود ۵۰٬۰۰۰ سال پیش تکامل یافتند، هرچند که عده‌ای آغاز رفتار نوین در انسان‌ها را هم‌زمان با تکامل انسان‌های به‌کالبد امروزی می‌دانند.[۱۴]

تاریخچهٔ اندیشه‌ها[ویرایش]

آناکسیماندروس، فیلسوف یونان باستان عنوان کرده‌است: «بشر در ابتدا به صورت حیوانی دیگر، شبیه ماهی بوده‌است».[۱۵]

کارل لینه کسی بود که برای اولین بار لغت homo را که امروزه در زیست‌شناسی (در مراجع انگلیسی) برای سردهٔ انسان به کار می‌رود را در سیسستم طبقه‌بندی موجودات خود استفاده کرد. لینه و سایر دانشمندان هم عصرش کپی‌های بزرگ را به عنوان نزدیک‌ترین گونه‌های جانوری به انسان از نظر ریخت‌شناسی و کالبدشناسی دسته بندی کردند. اندیشهٔ امکان وجود نیاکان مشترک برای انسان و کپی‌های قدیم تر با انتشار کتاب خاستگاه گونه‌ها توسط چارلز داروین در سال ۱۸۵۹ میلادی مطرح شد. داروین در این کتاب اندیشهٔ تکامل گونه‌های جدید از گونه‌های قدیم‌تر را توضیح داد. کتاب داروین به منشأ پیدایش انسان پاسخی نداد و تنها به این نکته بسنده کرد که «به زودی منشا پیدایش انسان و روند تکامل آن روشن خواهد شد».

نخستین مناظره‌ها دربارهٔ ماهیت تکامل انسان بین توماس هاکسلی و ریچارد اون درگرفت. هاکسلی تکامل انسان از کپی‌ها را با ارایه موارد بسیاری از شباهت‌ها و تفاوت‌های بین انسان‌ها و کپی‌ها توضیح داد. او همچنین در سال ۱۸۶۳ میلادی کتابی با عنوان شواهدی در مورد جایگاه انسان در طبیعت در این زمینه منتشر کرد. اما در هر حال خیلی از طرفداران اولیه داروین ( مانند الفرد راسل والاس و چارلز لایل ) موافق نبودند که منشا قابلیت‌های ذهنی و احساسات اخلاقی انسان‌ها می‌تواند با انتخاب طبیعی توضیح داده شود. داروین کاربرد نظریهٔ تکامل و انتخاب جنسی در مورد انسان‌ها را در کتابش با عنوان تبار انسان، و انتخاب طبیعی در ارتباط با جنسیت که در سال ۱۸۷۱ میلادی منتشر شد، توضیح داد.[۱۶]

مشکل بزرگی که در آن زمان وجود داشت عدم وجود سنگواره‌های گونه‌های انتقالی بود. با وجودی که اوژن دوبوا در سال ۱۸۹۱ میلادی سنگوارهٔ موجودی را در جزیرهٔ جاوه کشف کرد که هم‌اکنون انسان راست‌قامت نام‌گذاری شده‌است، ولی این مشکل کماکان ادامه داشت تا اینکه در دههٔ ۱۹۲۰ میلادی با کشف نمونه‌های متعددی از سنگواره‌های گونه‌های انتقالی در آفریقا، گردآوری این‌گونه سنگواره‌ها آغاز شد. در سال ۱۹۲۵ میلادی، ریموند دارت گونه جنوبی‌کپی افریقایی را از روی نمونه سنگواره‌ای مربوط به یک نوزاد که در اطراف شهر توانگ آفریقای جنوبی در یک غار پیدا شده بود، معرفی کرد. باقی‌مانده‌های این نوزاد یک جمجمهٔ بسیار کوچک و قالبی از مغز او بود. با وجودی که مغز یافت شده کوچک بود (۴۱۰ سانتی متر مکعب)، ولی شکل آن برخلاف مغز شامپانزه‌ها و گوریل‌ها حالت گرد و به مغز انسان‌های امروزی شباهت داشت. همچنین، نمونهٔ یافت شده دارای دندان‌های نیش کوتاه بود و موقعیت سوراخ پس سری آن نشان می‌داد که این سنگواره مربوط به موجودی دو پا بوده‌است. تمام این شواهد دارت را قانع ساخت که سنگوارهٔ کودک توانگ مربوط به نیاکان دو پای انسان‌ها است که شکل انتقالی بین انسان و کپی‌ها بوده‌اند.

طبقه بندی انسان‌ها و وابستگان آنها از سال ۱۹۵۰ میلادی به بعد تغییرات عمده‌ای کرده‌است.[۱۷] به عنوان مثال، قبلاً جنوبی‌کپی‌آساهای ظریف به عنوان نیاکان سردهٔ انسان پنداشته می‌شدند[۱۸] جنوبی‌کپی‌آساها و انسان‌های خردمند امروزی هر دو از دودمان انسان‌تباران هستند.[۱۹]

داده‌هایی که در دههٔ ۱۹۷۰ میلادی جمع‌آوری گردید نشان داد که جنوبی‌کپی‌آساها گروه متنوعی بوده‌اند و جنوبی‌کپی‌های آفریقایی ممکن است نیاکان مستقیم انسان نبوده باشند.[۲۰] با طبقه‌بندی مجدد جنوبی‌کپی‌آساها که در ابتدا به دو بخش ظریف و تنومند تقسیم می‌شدند، بخش تنومند به عنوان سرده‌ای جدید با نام پرامردم معرفی شد.[۲۰] آرایه‌شناسان، انسان‌های خردمند امروزی، جنوبی‌کپی‌آساها و سایر گونه‌های وابسته را به مانند کپی‌های بزرگ در خانواده انسان‌سایان قرار می‌دهند. ریچارد داوکینز در کتابش با نام داستان نیاکان عنوان می‌کند که جنوبی‌کپی‌آساهای تنومند نیاکان گوریل‌ها بوده‌اند، پاره‌ای از جنوبی‌کپی‌آساهای ظریف نیاکان شامپانزه‌ها و باقی آنها نیاکان انسان‌های خردمند امروزی بوده‌اند.[۱۹]

پیشرفت‌های عمده در دانش تعیین توالی دی‌ان‌ای در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی، به ویژه در زمینهٔ دی‌ان‌ای میتوکندریایی (mtDNA) و دی‌ان‌ای Y یا Y-DNA کمک بزرگی به فهم منشأ پیدایش بشر کرده‌است.[۲۱][۲۲][۲۳] تعیین توالی mtDNA و Y-DNA که از گروه‌های گسترده‌ای از جمعیت‌های بومی گردآوری شد اطلاعات نیاکان آنها را که به ژن‌های موروثی مردانه و زنانه مرتبط است، روشن ساخت.[۲۴] مرتب کردن این اطلاعات در درخت ژنتیکی به عنوان پشتوانه‌ای بر نظریهٔ خروج از آفریقا قلمداد شد.[۲۵] تحلیل‌ها نشان دهندهٔ گوناگونی بیشتر الگوی دی‌ان‌ای در آفریقا بوده‌اند که این مطلب با این نظریه که آفریقا موطن حوای میتوکندریایی و آدم رنگین‌تن Y بوده، سازگار است.[۲۶]
    • انسان فلورسی

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم آبان 1392ساعت 6:38  توسط حمید مومنی  | 

هرپس تناسلي

هرپس تناسلي يك بيماري مقاربتي به شدت واگيردار مي باشد

هرپس تناسلي بيماري شايعي است و هر دو جنس مرد و زن را مبتلا مي كند بر اساس گزارش مركز پيشگيري و كنترل بيماريها ، ويروس هرپس سيمپلكس در ايالات متحده امريكا در يك ششم نوجوانان و بالغين وجود دارد

هرپس تناسلي يك بيماري مقاربتي به شدت واگيردار مي باشد . تظاهرات اين بماري شامل درد ، خارش و زخم در نواحي تناسلي مي باشد .گونه اي از ويروس هرپس سيمپلكس (  HSV  ) عامل بيماري هرپس تناسلي است كه از طريق شكاف هاي كوجك روي پوست يا غشاء مخاطي وارد بدن مي شود. اصلي ترين راه انتشار ويروس تماس جنسي است

براي اين عفونت عود كننده هيچ درماني وجود ندارد و اين امر سبب ايجاد فشارهاي روحي و شرمندگي در افراد مي شود

ابتلا به هرپس تناسلي دليلي براي اجتناب از سكس يا منصرف شدن از فكر روابط نمي باشد . اگر شما يا شريك جنسي تان به اين عفونت آلوده شده ايد مي توانيد با رعايت نكاتي انتشارHSV  را كنترل نموده و خودتان و شريك جنسي تان را حفاظت نماييد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392ساعت 6:5  توسط حمید مومنی  | 

بوی دهان یکی از مسائلی است که بسیاری از مردم از آن رنج می برند و برخی نیز راه مقابله با آن را بلد نیست. این در حالی است که راه های زیادی برای مقابله با آن وجود دارد.

تا به حال شاید راه های متفاوتی را برای مقابله با بوی بد دهان برگزیده باشید و البته از هیچکدام نیز نتیجه نگرفته اید. در این جا چند روش طبیعی و متفاوت برای شما آماده کرده ایم که می توانید از آن استفاده کنید.

** برگ نعنا یکی از بهترین بوگیرهای دهان است. تعدادی برگ نعنا را در دهان خود قرار دهید و آن ها را به مرور مانند یک شکلات بخورید. این کار باعث می شود تا بسیاری از باکتری های دهان جذب نعنا شده و بوی دهان شما خوب میشود.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هشتم دی 1391ساعت 11:52  توسط حمید مومنی  | 

تب خونريزي دهنده كريمه - كنگو (قسمت اول)

 

علايم وراههاي انتقال وپيشگيري


 

 

 

تب خونريزي دهنده كريمه - كنگو (قسمت دوم)

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم تیر 1391ساعت 22:26  توسط حمید مومنی  | 

لمس درماني چيست؟
درسالهاي اخيراستفاده ازروشهاي طب مکمل وجايگزين،دردرمان امراض موردتوجا زيادي قرارگرفته است.يکي ازروشهاي طب مکمل وجايگزين لمس درماني است.
لمس درماني يک تکنيک شفابخش است که درآن درمانگربا رمي ازهوشياري تمرکزي،ازدستان خودبه عنوان کانون جهت ايجادتعادل وهماهنگي،درحوزه انرژِي دوجانبه بيمار-محيط استفاده مي کند.لمس درماني درواقع يکي ازسازمان يافته ترين انواع لمس است که برخاسته ازفرهنگ هاي اصيل شرقي وطب سنتي چين بوده


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم بهمن 1390ساعت 19:16  توسط حمید مومنی  | 

تا ۱۰ درصد کودکان مقطع ابتدايي دچار شب ادراري مي شوند


  شب ادراري کودکان اختلال شايعي است که در پسرها بيشتر از دخترها ديده مي شود. اين اختلال که به احساس ناامني در کودک مي انجامد، علت هاي متعددي دارد که از جمله آن مي توان به وراثت اشاره کرد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم دی 1390ساعت 16:52  توسط حمید مومنی  | 


علوم مدرن در حال کشف قدرت نهفته در ادويه جات و گياهان است تا از آنها براي مقابله با بيماري هاي مختلف، از سرطان گرفته تا آلزايمر استفاده کنند.

ايران ويج - علوم مدرن در حال کشف قدرت نهفته در ادويه جات و گياهان است تا از آنها براي مقابله با بيماري هاي مختلف، از سرطان گرفته تا آلزايمر استفاده کنند. دانشمندان کم کم متوجه مي شوند که چرا اينگونه ادويه ها از هزاران سال پيش توسط اجداد ما استفاده مي شده اند. به طور مثال در هندوستان از زمان هاي گذشته استفاده ي زياد از ادويه هاي گوناگون مرسوم بوده و آمار بيماري هايي مثل بيماري هاي قلبي و سرطان که با روش تغذيه ارتباط مستقيمي دارند پايين بوده است اما از زماني که هندي ها روش سنتي خود را کنار گذاشته اند و از الگوهاي تغذيه اي غربي استفاده کرده اند شيوع اين بيماري ها نيز بيشتر شده است. با وجودي که هنوز علم به طور کامل استفاده از اين ادويه هارا براي درمان بيماري ثابت نکرده، شواهد قابل توجهي مبني بر کاهش علائم مزمن بيماري هاي مختلف وجود داشته است. البته هميشه راه درست اين است که با پزشک خود مشورت کنيد.

فلفل چيلي

باعث افزايش سوخت و ساز بدن مي شود

فلفل چيلي باعث تند شدن و خوش مزه تر شدن غذاي شما مي شود و در عين حال به سوخت و ساز بدن نيز کمک مي کند. کاپسايسين ماده اي است که در انواع فلفل هاي تازه يا خشک شده وجود دارد و باعث احساس تندي مي شود. تحقيقات نشان داده که اين ماده باعث سوزاندن کالري بيشتري مي شود و در عين حال باعث تحريک شيميايي مغز شده که به نوبه ي خود باعث مي شود کمتر احساس گرسنگي کنيد. در يک تحقيق مشخص شد که افراد با اضافه کردن سس تند به غذاي خود تا 16 درصد کالري کمتري مصرف کردند. جالب اينکه تحقيقات جديد نشان مي دهند که ماده اي مشابه کاسپياسين که در فلفل هاي شيرين وجود دارد نيز همان تأثير را دارد. کاسپياسين همچنين مي تواند خطر زخم معده را کاهش دهد زيرا به سلول هاي معده کمک مي کند که با باکتري هايي که باعث زخم معده مي شوند بجنگند. علاوه بر اين براي قلب هم مفيد است چون LDL بد خون را به شکل مفيد تري که کمتر در رگ ها رسوب مي کند تبديل مي کند.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم آذر 1390ساعت 22:20  توسط حمید مومنی  | 

گل ختمی و فوایدی باور نکردنی

گل ختمی ضد سرفه قوی است و مجاری تنفسی را نرم می‌کند....

 

گل ختمی ضد سرفه قوی است

محمدصالحی سورمقی استاد فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: گل ختمی یکی از داروهای گیاهی است که دارای موسیلاژی است.
وی گفت: گل ختمی جزو گیاهان لعاب دار است و گیاهان لعاب دار گیاهانی هستند که سرشار از ترکیبات قندی به نام موسیلاژ هستند که برای نرم کردن مجرای تنفسی بسیار اهمیت دارد.
استاد فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان داشت: خیلی از افراد زمانی که دچار سرماخوردگی می‌شوند مجاری تنفسی آنها خشک و تحریکات آن کاهش پیدا می‌کند به همین دلیل افراد مدام سرفه‌های خشک می‌کنند
می‌توان جوشانده گل ختمی را با یک قاشق عسل مصرف کرد که این محلول ضدسرفه قوی است و تاثیر آن را دو برابر می‌کند.
صالحی سورمقی ادامه داد: گل ختمی از جمله گیاهانی است که در کشورهای اروپایی داروهای فراوانی از آن تهیه کردند و اگر بخواهیم به شکل سنتی از این گیاه استفاده کنیم 5 تا 10 گرم از آن را در قوری ریخته و به مدت 15 دقیقه برروی شعله غیر مستقیم قرار داده شود.
وی بیان کرد: برخی از گیاهان داروی که دارای ترکیبات لعاب دار هستند مانند گل ختمی و گل بنفشه را نباید روی شعله مستقیم آن را قرار داد به دلیل آنکه حرارت مستقیم موجب می‌شود که ترکیبات گیاه تغییر پیدا کند.

 


 

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم آذر 1390ساعت 22:1  توسط حمید مومنی  | 

چرا برخی دیسک کمر می گیرند و درمان آن چیست و…؟ سؤالاتی است که با:

- هر انسان معمولاً ۲۶ مهره در ستون فقرات خود دارد. مهره ها بوسیله صفحات انعطاف پذیری به نام دیسک بین مهره ای از یکدیگر جدا می شوند. در واقع هر فرد در حالت طبیعی دارای چهار دیسک کمر می باشد و لذا وجود دیسک کمر بیماری محسوب نمی شود
اگر بنا به دلایلی دیسک از قسمت عقبی خود دچار بیرون زدگی یا فتق شود، این قسمت بیرون زده روی نخاع یا رشته های نخاع فشار وارد می کند و سبب بروز درد در ناحیه کمر با انتشار به پاها می شود.
مردم به اصطلاح به این بیماری دیسک کمر می گویند که البته اصطلاح درست آن فتق دیسک کمری می باشد. این بیماری، بیماری سیاتیک نیز خوانده می شود

دیسک کمر
- علت ایجاد فتق دیسک چیست؟ و از نظر پاتولوژی چه اتفاقی می افتد؟
- از حدود ۱۵ سالگی به بعد دیسک بین مهره ای دچار تغییراتی می شود که اجتناب ناپذیر است. این تغییرات به کاهش میزان آب موجود در دیسک و کاهش انعطاف پذیری آن منجر می شود. این تغییرات در برخی افراد زودتر بروز می کند و در برخی دیرتر دیده می شود. در صورت وارد آمدن فشار نامناسب به دیسک فرسوده، قسمت پشتی دیسک دچار فتق یا بیرون زدگی می شود و این بیرون زدگی روی نخاع یا رشته های آن فشار وارد می کند

- مکانهای شایع فتق دیسک در کجا است؟ و بیماران با چه علایم بالینی به شما مراجعه می کنند؟
- فتق دیسک ممکن است در ناحیه گردن، پشت یا کمر ایجاد شود. اگر فتق در ناحیه گردن باشد، بیمار دچار درد در ناحیه گردن و شانه و بازو می شود. اگر فشار روی نخاع زیاد باشد، بیمار علایمی نظیر گزگز و مورمور، بی حسی، سرد یا گرم شدن، احساس ضعف و درد در ناحیه ساعد، کف دست و انگشتان پیدا می کند
فتق دیسک در ناحیه کمری، سبب بروز درد در ناحیه کمر و باسن و پشت یا جلوی ران می شود. اگر فشار روی رشته های نخاعی زیاد باشد، بیمار از ناحیه زانو به پایین علایمی نظیر درد، بی حسی، گزگز و مورمور، احساس سردی یا گرمی، گرفتگی مکرر عضلانی، ضعف یا لاغر شدن را تجربه می کند، بیماری که دچار دیسک کمری است نمی تواند براحتی خم شود و هنگام خم شدن احساس می کند که رگی در پشت زانویش کشیدگی پیدا می کند. درد بیمار با سرفه زدن تشدید می شود.
گاهی بیماران فقط از وجود گزگز و مور مور یا ضعف یا درد در ناحیه ساق، مچ پا یا انگشتان پای خود شاکی هستند و کمر آنها اصلاً درد ندارد. برای بیشتر این بیماران پذیرش اینکه مشکلات آنها به علت وجود بیماری در ناحیه کمر است، خیلی سخت استادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم آذر 1390ساعت 7:44  توسط حمید مومنی  |